Výukové programy pro školy

		        

Aktuální nabídku výukových programů naleznete zde.

Forma:

Program je interaktivní, žáci jsou plně zapojeni. Dramatická výchova využívá hry a možností divadla (hra v roli, improvizace, řešení konfliktů), literárních, výtvarných, hudebních a pohybových činností…

Při společné cestě podle příběhu nebo tématu mají účastníci možnost lépe porozumět světu i sobě. Dramatická výchova zlepšuje komunikaci a vztahy ve skupině. Účastníci se učí spolupracovat, rozvíjí fantazii, tvořivost i empatii, kultivují emoce. Posiluje se schopnost vzájemně si naslouchat. Prostředky dramatické výchovy nabízí také různé úhly pohledu, což může změnit postoj k určitému jevu.

Učitelům umožní výukový program vidět svoje žáky v jiném prostředí a v nezvyklých situacích.

Výukové programy jsme připravovali s přihlédnutím k rámcovým vzdělávacím programům základního i gymnaziálního vzdělávání (cíle a kompetence). Svojí obsahovou náplní se tyto programy ve svých výstupech prolínají s některými tématickými okruhy průřezových témat, procházejí napříč vzdělávacími oblastmi (podpora mezipředmětových vazeb). Mohou se stát také součástí projektového vyučování – nabízíme školám spolupráci pří přípravě i realizaci projektových dnů na různá témata.

Termín:

dopoledne ve všední dny – od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit)

Určeno pro:

děti, žáky, studenty MŠ, ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií. Programu se mohou zúčastnit i třídy se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Délka programu:

2-3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena:

Účastnický poplatek činí 50 Kč za žáka.

Se sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Nabízíme:

Pořádá:

SVČ Lužánky – Studio dramatické výchovy Labyrint Lektoři: J. Doležalová, E.Špatná, J.Delongová, T.Doležal

 

Dále nabízíme:

Výukové programy v angličtině

SDV Labyrint spolupracuje s občanským sdružením Domino Project.

V Labyrintu se realizují hlavně interaktivní výukové projekty, s uplatněním mezipředmětových vztahů a dramatické výchovy. Jsou určeny pro žáky mateřských, základních škol a středních škol.

Bližší informace: http://dominotheater.webpark.cz (dominoproject)

Kontakt: Mgr.“Nika“ M.Štěpánková, e-mail: nikatheater@centrum.cz